Jump to content
Info
  • Welcome to PhCyber
  • Explore and Enjoy Browsing!
  • Lots of useful topics
  • Stay active and receive prizes

2 Screenshots

About This File

Jʜᴀɴᴢ Tᴇᴄʜ Vᴘɴ : ᴇɴᴄʀʏᴘᴛs ʏᴏᴜʀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪᴏɴ, ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴅᴀᴛᴀ.  ɪᴛ ʜɪᴅᴇs ʏᴏᴜʀ ᴛʀᴜᴇ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴀʟʟᴏᴡɪɴɢ ʏᴏᴜʀ ᴏɴʟɪɴᴇ ᴀᴄᴛɪᴠɪᴛɪᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴘʀɪᴠᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴀɴᴏɴʏᴍᴏᴜs.  ᴀɴᴅ ᴀ ᴠᴘɴ ᴛᴜɴɴᴇʟs ᴛʜʀᴏᴜɢʜ ʀᴇsᴛʀɪᴄᴛɪᴠᴇ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋs, ᴇɴᴀʙʟɪɴɢ ʏᴏᴜ ᴛᴏ ᴠɪᴇᴡ ʙʟᴏᴄᴋᴇᴅ ᴏʀ ʀᴇɢɪᴏɴ ᴘʀᴏᴛᴇᴄᴛᴇᴅ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ.

 

Supported Android Version!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pie: Versions 9.0 -

Oreo: Versions 8.0-

Nougat: Versions 7.0-

Marshmallow: Versions 6.0 -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

Jhanz Technology Blogsite:

Visit my Blogsite !

 


What's New in Version 2.0.4   See changelog

Released

Nᴇᴡ Uᴘᴅᴀᴛᴇ ғᴏʀ Jʜᴀɴᴢ Tᴇᴄʜ VPN v2.0.2 ɪs ɴᴏᴡ ʀᴇʟᴇᴀsᴇᴅ ᴡʜᴀᴛ's ɴᴇᴡ ᴏɴ ɴᴇᴡ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇ?

 

https://www.mediafire.com/download/emmltnoepws9cfk

 

 

What's new on new update?


"All Servers Updated and Resetted"
 "- Apk Version 2.0.4 (Build 15)",
 "- Private Servers Available",
 "- Free-Premium-VIP Servers Available",
 "- Added Philippines Server For Gaming",
 "- Added Singapore Server For Gaming",
 "- FIX TORRENT APP, and Now Ready to Use",
 "- Upgraded APP Encryption LeveL",
 "- Online Announcement",
 "- Configs Updated"

  • Like 2
  • Heart 1User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest

Rach08

   3 of 3 members found this review helpful 3 / 3 members

Pano po gamitin.. Salamat

 

Response from the author:

Select Server, Select Payload base sa promo na gamit nyo......then CHECK ANNOUNCEMENT DAILY kasi mag sheshare ako ng mga Free, Premium, Vip account.....

  • Like 1

Share this review


Link to review
DreeyAustine

   1 of 1 member found this review helpful 1 / 1 member

Ayos to. Salamat po. 

  • Like 1

Share this review


Link to review
JOEEM420

   1 of 2 members found this review helpful 1 / 2 members

pano po gamitin to boss?

 

Response from the author:

Select Server, Select Payload base sa promo na gamit nyo......then CHECK ANNOUNCEMENT DAILY kasi mag sheshare ako ng mga Free, Premium, Vip account.....

  • Like 1

Share this review


Link to review
×
×
  • Create New...